17. Mars -Corona situasjonen: Viktig melding fra Statens Vegvesen

Følgende melding er kommet fra Statens Vegvesen i dag. 17. mars 2020.

Legg spesielt merke til midlertidig §3 om midlertidig forlengelse av utløp av utrykningskompetanse:

Informasjon til godkjente kursarrangører for utrykningskompetanse

Som kjent har Statens vegvesen valgt å stenge alle sine trafikkstasjoner. Det gir oss utfordringer med tanke på det samfunnsoppdraget vi har for avvikling av blant annet teoretiske og praktiske prøver. Dette er en type utfordringer som hele samfunnet har akkurat nå.

Så jobbes det på høyeste nivå i Statens vegvesen med å finne løsninger som gjør at samfunnskritiske oppgaver skal kunne utføres på tross av vår stenging. Ting endres veldig raskt og vi må ha det i bakhodet, samt at det er ingen som vet hvor langt perspektiv vi må ha på denne «unntakstilstanden».

Det er ikke fattet noen beslutninger som sier at hverken krav til kursarrangører eller den enkelte kandidat er endret, pr. nå.

Hvis det blir endrede krav vil vi holde dere informert.

Så ønsker vi å informere om følgende:

I forbindelse med den spesielle situasjonen vi nå er i på grunn av koronaviruset, har det blitt vedtatt to nye forskrifter:

* «Forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus)» Denne er foreløpig ikke publisert på Lovdata men se vedlegg.

* «Forskrift om midlertidig fritak fra krav om dokumentasjon for frafall av gebyr ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte til førerprøve (ekstraordinære tiltak i forbindelse med Koronavirus)».

Lenke til forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-13-276

Vi vil også informere politi og toll om forskriften som omhandler forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse.

Lenke til dokument: Midlertidig forskrift (PDF)

Med hilsen

Trine Elisabeth Kvam

Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøy

Trafikant, Opplæring

Besøksadresse: Industrigata 1, Lillehammer

Mobil: +47 95429006 epost: trine.kvam@vegvesen.no www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no

MIDLERTIDIG FORSKRIFT (Kopi av dokument utsendt fra Statens Vegvesen 17/3)

Forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus)

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 17.03.2020 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) §§ 24 og 29, forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) § 14-3, forskrift 12. juni 2009 nr. 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) § 41, forskrift 16. april 2008 nr. 362 om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften) § 55, jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462, delegeringsvedtak 29. september 2003 nr. 1196, delegeringsvedtak 7. februar 2008 nr. 111. I § 1 Virkeområde Denne forskriften gir midlertidig unntak fra bestemmelser om fornyelse i førerkortforskriften, utrykningsforskriften og yrkessjåførforskriften. Forskriften gjelder midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse, i henhold til de tidsperiodene som er nærmere angitt i §§ 2 til 4 i denne forskriften. Forskriften gjelder ikke når føreretten eller utrykningskompetansen har kortere gyldighet enn normalt av helsemessige årsaker.

§ 2 Midlertidig forlengelse av utløpt førerett Førerett som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020 kan benyttes til kjøring i Norge i seks måneder fra utløpsdato. Førerett som er utløpt i perioden 1. mars 2020 til og med 30. juni 2020 hvor innehaver har fylt 80 år, kan benyttes til kjøring i Norge i tre måneder fra utløpsdato.

§ 3 Midlertidig forlengelse av utløpt utrykningskompetanse Utrykningskompetanse som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020 kan benyttes til utrykningskjøring i Norge i seks måneder fra utløpsdato.

§ 4 Midlertidig forlengelse av utløpt yrkessjåførkompetanse Yrkessjåførkompetanse som er utløpt i perioden 1. januar 2020 til og med 30. september 2020 kan benyttes i Norge i seks måneder fra utløpsdato.

II Forskriften trer i kraft straks og oppheves 1. april 2021.

Viktig innlegg
Siste innlegg
Søk etter Tag
Følg oss
  • Facebook Social Icon